Parlamentné otázky
PDF 198kWORD 18k
3. februára 2017
O-000009/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000009/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, v mene skupiny ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, v mene skupiny GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, v mene skupiny PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Vec: Riešenie problému nezvestných detí migrantov v Európe

V januári 2016 Europol zverejnil najmenej 10 000 prípadov, v ktorých sa v Európe stratili deti migrantov a utečencov, a tento stav pretrváva dodnes. V rámci výskumu, ktorý uskutočnila organizácia Missing Children Europe a spolufinancovala Komisia, sa zistilo, že tieto zmiznutia súvisia so základnými otázkami ochrany vrátane nedostatočných podmienok prijímania, nedostatku informácií, zdĺhavých procesov spájania rodín a určovania opatrovateľov, ako aj so strachom zo zadržania, vrátenia do krajiny pôvodu alebo krajiny vstupu. Nezvestné deti nie sú systematicky nahlasované. Podľa Europolu existuje narastajúce riziko pašeráctva, obchodovania s ľuďmi a s tým súvisiaceho zneužívania, pretože na národnej a cezhraničnej úrovni panuje chronický nedostatok koordinácie.

Komisia už navrhla reformu spoločného európskeho azylového systému (CEAS) vrátane cielených opatrení na ochranu detí pred zmiznutím počas migrácie. Vzhľadom na vážnosť a naliehavosť tohto problému je však nevyhnutné, aby sa začalo konať okamžite:

1. Kedy Komisia predstaví komplexnú stratégiu na ochranu všetkých detí počas migrácie, ako to vyhlásila v európskej migračnej agende v máji minulého roka? Ako sa Komisia postaví k jasným záverom a odporúčaniam 10. Európskeho fóra o právach dieťaťa a konferencie s názvom Stratení počas migrácie (Lost in Migration) na Malte?

2. Ako Komisia pomáha členským štátom pri premiestňovaní detí z Grécka a Talianska?

3. Ako Komisia zabezpečí, aby boli deti prioritou v rámci súčasného spoločného európskeho azylového systému? Aké opatrenia Komisia podnikne, aby zabezpečila, že deti migrantov sa prestanú strácať z azylového systému kvôli strachu z navrátenia neregulárnych migrantov?

4. Aké kroky Komisia podnikne na zlepšenie nahlasovania nezvestných detí orgánom presadzovania práva a na horúcu linku 116 000?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie