Parlamentarna vprašanja
PDF 191kWORD 19k
3. februar 2017
O-000009/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000009/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, v imenu skupine ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, v imenu skupine GUE/NGL
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, v imenu skupine PPE
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Zadeva: Reševanje problematike izginjanja otrok migrantov v Evropi

Europol je januarja 2016 objavil podatek, da je v Evropi izginilo vsaj 10 000 otrok migrantov in beguncev, stanje na tem področju pa ostaja nespremenjeno. Raziskava zveze Missing Children Europe, ki jo je sofinancirala Komisija, je pokazala, da so izginotja teh otrok povezana s problemi na področju varstva, vključno s slabimi sprejemnimi pogoji, pomanjkanjem informacij ter dolgimi in zapletenimi postopki združevanja družin in imenovanja skrbnikov, pa tudi s strahom pred pridržanjem, vrnitvijo v izvorno državo ali premestitvijo v prvo državo prihoda. Prijavljanje izginotij otrok migrantov ni sistematično. Po podatkih Europola se tveganje tihotapljenja, trgovine in s tem povezanega izkoriščanja povečuje, saj kronično primanjkuje usklajevanja na nacionalni in čezmejni ravni.

Komisija je že predlagala reformo skupnega evropskega azilnega sistema, ki vključuje ciljno usmerjene ukrepe za preprečevanje izginotij otrok pri migracijah. Ker gre za resno in nujno vprašanje, je takojšnje ukrepanje izredno pomembno.

1. Kdaj bo Komisija predstavila celovito strategijo za zaščito vseh otrok pri migracijah, kot je napovedala v evropski agendi o migracijah maja lani? Kako bo Komisija obravnavala jasne sklepe in priporočila z desetega evropskega foruma za otrokove pravice in konference z naslovom Izgubljeni v migracijah („Lost in migration“), ki je potekala na Malti?

2. Kako Komisija podpira države članice pri premestitvi večjega števila otrok iz Grčije in Italije?

3. Kako bo Komisija zagotovila prednostno obravnavo otrok v skupnem evropskem azilnem sistemu? S kakšnimi ukrepi bo Komisija preprečila, da bi otroci migrantov izginili iz azilnega sistema zaradi strahu pred vračanjem nezakonitih migrantov?

4. Kako namerava Komisija izboljšati prijavljanje izginotij otrok pravosodnim organom in na telefonsko linijo 116 000?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo