Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 18k
3 februari 2017
O-000009/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000009/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, för ALDE-gruppen
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, för GUE/NGL-gruppen
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, för PPE-gruppen
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

 Angående: Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa

I januari 2016 uppgav Europol att åtminstone 10 000 minderåriga migranter och flyktingar saknades i Europa, en siffra som fortfarande gäller. Forskning som har utförts av Missing Children Europe och medfinansierats av kommissionen visar att sådana försvinnanden är kopplade till underliggande problem om skydd, däribland dåliga mottagningsförhållanden, brist på information, utdragna och komplexa förfaranden för familjeåterförening och utnämning av förmyndare samt rädsla för att gripas, skickas tillbaka till ursprungslandet eller överföras till det första ankomstlandet. Saknade minderåriga migranter rapporteras inte systematiskt. Enligt Europol ökar riskerna för smuggling, människohandel och utnyttjande till följd av detta, på grund av en ständig brist på samordning på nationell och gränsöverskridande nivå.

Kommissionen har redan föreslagit en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, inklusive riktade åtgärder för att förhindra att minderåriga försvinner vid migration. Med tanke på den allvarliga och akuta situationen är det dock mycket viktigt att åtgärder vidtas omedelbart:

1. När kommer kommissionen att lägga fram den heltäckande strategin för att skydda alla minderåriga migranter, i enlighet med den information man gav i samband med den europeiska migrationsagendan i maj förra året? Hur kommer kommissionen att beakta de tydliga slutsatser och rekommendationer som har gjorts under det 10:e europeiska forumet om barnets rättigheter och vid konferensen om försvunna vid migration på Malta?

2. Vad gör kommissionen för att stödja medlemsländerna när det gäller att flytta fler minderåriga från Grekland och Italien?

3. Vad kommer kommissionen att göra för att se till att de minderåriga prioriteras i det gemensamma europeiska asylsystemet? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att se till att migrerande minderåriga inte försvinner ur asylsystemet på grund av oro kring återsändandet av irreguljära migranter?

4. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förbättra rapporteringen om minderårigas försvinnanden till de brottsbekämpande myndigheterna och journumret 116 000?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande