Parlamentní otázky
PDF 197kWORD 17k
13. března 2017
O-000018/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000018/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Předmět: Zdanění přístavů

V červenci 2013 zaslala Komise všem členským státům dotazník týkající se přístavních systémů a jejich zdanění s cílem vyjasnit situaci přístavů s ohledem na předpisy EU v oblasti státní podpory. Na základě tohoto dotazníku pak Komise zahájila formální postupy v souvislosti s osvobozením přístavů tří členských států (Nizozemsko, Francie a Belgie) od daně z příjmů právnických osob. Komise se domnívá, že toto osvobození od daně je formou státní podpory, která narušuje hospodářskou soutěž.

Evropské přístavy jsou však odlišným typem sociálně-ekonomických subjektů. Přístavní orgány mohou někdy vykonávat veřejné mise, například operace poříční policie nebo zajištění řádného přístupu pro všechny dopravce (zejména bagrování). Podílejí se rovněž na ekonomickém a sociálním rozvoji území, která obsluhují. Jakožto pilíře evropské dopravní mapy jsou přístupovými body a základními intermodálními uzly a hrají rovněž rozhodující úlohu v zásobování celého státu zbožím a energií. Tato právní nestabilita a rozdílný přístup v jednotlivých státech v konečném důsledku komplikují investiční perspektivy přístavů a místních orgánů, které je podporují.

Může Komise s ohledem na výše uvedené:

– transparentněji informovat o výsledcích dotazníku zaslaného členským státům v červenci 2013?

– přislíbit, že do svého přístupu začlení výše uvedené typické znaky a pozitivní externality přístavů?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění