Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 16k
13 Μαρτίου 2017
O-000018/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000018/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Θέμα: Φορολογία λιμένων

Τον Ιούλιο του 2013, η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τα συστήματα λιμένων και τη φορολογία τους, με στόχο να διευκρινιστεί η κατάσταση των λιμένων με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Έκτοτε, και με βάση το ερωτηματολόγιο, η Επιτροπή δρομολόγησε επίσημες διαδικασίες όσον αφορά την εξαίρεση από τον φόρο εταιρειών για τους λιμένες τριών κρατών μελών (Κάτω Χώρες, Γαλλία και Βέλγιο). Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η φορολογική απαλλαγή αποτελεί κρατική ενίσχυση, με αποτέλεσμα να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί λιμένες δεν είναι κοινωνικοοικονομικοί φορείς σαν όλους τους άλλους. Οι λιμενικές αρχές μπορούν ενίοτε να επιτελούν δημόσια καθήκοντα όπως η πραγματοποίηση αστυνομικών επιχειρήσεων ναυσιπλοΐας και η διασφάλιση της κατάλληλης πρόσβασης για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα των μεταφορών (ιδίως, βυθοκόρηση). Συμμετέχουν επίσης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ως πυλώνες του ευρωπαϊκού χάρτη μεταφορών, αποτελούν σημεία πρόσβασης και σημαντικούς διατροπικούς κόμβους, διαδραματίζουν δε αποφασιστικό ρόλο στον εφοδιασμό μιας χώρας, στο σύνολό της, με αγαθά και ενέργεια. Τελικώς, αυτή η νομική αστάθεια και μια διακρατική προσέγγιση καθιστούν τις επενδυτικές προοπτικές πολύ πιο πολύπλοκες για τους λιμένες και τις λιμενικές αρχές που τους στηρίζουν.

Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί η Επιτροπή:

– να είναι περισσότερο διαφανής όσον αφορά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που απέστειλε στα κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2013;

– να δεσμευτεί να εντάξει στην προσέγγισή της τα χαρακτηριστικά και τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις των λιμένων, που περιγράφονται ανωτέρω;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου