Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 16k
13. maaliskuuta 2017
O-000018/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000018/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Aihe: Satamien verotus

Komissio lähetti heinäkuussa 2013 kaikille jäsenvaltioille kyselyn satamajärjestelmistä ja niiden verotuksesta selventääkseen satamien tilannetta valtiontukia koskevien EU:n sääntöjen valossa. Tämän jälkeen komissio on kyselyn perusteella aloittanut muodolliset menettelyt, jotka liittyvät kolmen jäsenvaltion (Alankomaiden, Ranskan ja Belgian) satamien vapauttamiseen yhteisöverosta. Komissio pitää tätä verovapautusta kilpailua vääristävänä valtiontukena.

Eurooppalaiset satamat eivät kuitenkaan ole mihin tahansa sosioekonomiseen toimijaan verrattavissa olevia toimijoita. Satamaviranomaiset voivat joskus suorittaa julkisen palvelun tehtäviä, kuten vesiväyläpoliisioperaatiot tai kaikkien liikenteenharjoittajien asianmukaisen pääsyn takaaminen (etenkin ruoppaus). Ne myös osallistuvat taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen alueilla, joita ne palvelevat. Ne ovat Euroopan liikennekartan tukipilareita, jotka toimivat yhteyspisteinä ja olennaisina intermodaalisina solmukohtina, ja niillä on myös ratkaiseva merkitys koko maan tavara- ja energiantoimitusten kannalta. Viime kädessä tämä oikeudellinen epävarmuus ja valtiokohtainen lähestymistapa mutkistavat huomattavasti satamien ja niitä tukevien paikallisviranomaisten investointinäkymiä.

Voiko komissio edellä olevan perusteella

– olla avoimempi jäsenvaltioille heinäkuussa 2013 lähetetyn kyselyn tulosten suhteen

– sitoutua siihen, että edellä mainitut satamien erityispiirteet ja myönteiset ulkoisvaikutukset otetaan huomioon sen lähestymistavassa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus