Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 17k
2017 m. kovo 13 d.
O-000018/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000018/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Tema: Uostų apmokestinimas

2013 m. liepos mėn. Komisija visoms valstybėms narės nusiuntė klausimyną dėl uostų sistemų ir jų apmokestinimo siekdama išsiaiškinti uostų padėtį atsižvelgiant į ES valstybės pagalbos taisykles. Tuomet, remdamasi klausimynu, Komisija inicijavo oficialias procedūras, susijusias su trijų valstybių narių (Nyderlandų, Prancūzijos ir Belgijos) uostų atleidimu nuo pelno mokesčio. Komisija mano, kad šis atleidimas nuo mokesčių vertintinas kaip valstybės pagalba, todėl jis iškraipo konkurenciją.

Vis dėlto Europos uostai nėra tokie pat socialiniai ir ekonominiai subjektai kaip bet kurie kiti. Uostų administracijos kartais gali vykdyti viešąsias funkcijas, pvz., vykdo vandens eismo policijos operacijas arba užtikrina visiems transporto veiklos vykdytojams tinkamą prieigą (būtent atlieka dugno gilinimą). Jos taip pat dalyvauja ekonominėje ir socialinėje jų aptarnaujamų teritorijų plėtroje. Būdami Europos transporto žemėlapio ramsčiais, uostai yra prieigos taškai ir itin svarbūs įvairiarūšio vežimo mazgai, jie taip pat atlieka lemiamą vaidmenį tiekiant prekes ir energiją į šalį. Galiausiai dėl tokio teisinio nestabilumo ir skirtingo šalių požiūrio investicijų perspektyvos uostams ir juos remiančioms vietos valdžios institucijoms tampa vis sudėtingesnės.

Ar, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija gali:

– atviriau pasidalyti 2013 m. liepos mėn. valstybėms narėms nusiųsto klausimyno rezultatais?

– įsipareigoti įtraukti į savo požiūrį nurodytas uostų ypatybes ir teigiamus išorės veiksnius?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas