Parlementaire vragen
PDF 106kWORD 16k
13 maart 2017
O-000018/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Betreft: Belastingheffing op havens

In juli 2013 heeft de Commissie alle lidstaten een vragenlijst toegezonden over havensystemen en hun belastingregelingen, teneinde opheldering te krijgen over de situatie van havens tegen de achtergrond van de EU-regels inzake staatssteun. Vervolgens heeft de Commissie, op basis van de vragenlijst, formele procedures ingeleid in verband met de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de havens van drie lidstaten (Nederland, Frankrijk en België). De Commissie is van mening dat deze belastingvrijstelling neerkomt op staatssteun, waardoor de mededinging wordt verstoord.

Europese havens zijn echter geen gewone sociaal-economische actoren. Havenautoriteiten voeren soms publieke missies uit, zoals operaties van de scheepvaartpolitie of waarborging van adequate toegang voor alle vervoerders (met name baggerwerkzaamheden). Zij spelen ook een rol in de economische en sociale ontwikkeling van het grondgebied waar zij hun diensten verlenen. Als pijlers van de Europese vervoerskaart vormen zij toegangspunten en essentiële intermodale knooppunten en vervullen zij een beslissende rol in de levering van goederen en energie aan een land in zijn geheel. Tot slot leiden deze rechtsonzekerheid en een aanpak per land tot veel gecompliceerdere investeringsperspectieven voor de havens en de plaatselijke autoriteiten die hen ondersteunen.

Kan de Commissie, gezien het bovenstaande:

– transparanter zijn met betrekking tot de resultaten van de in juli 2013 aan de lidstaten toegezonden vragenlijst?

– zich ertoe verbinden om in haar aanpak bovengenoemde kenmerken en positieve externaliteiten van havens op te nemen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling