Interpelacje
PDF 195kWORD 16k
13 marca 2017
O-000018/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000018/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

 Przedmiot: Opodatkowanie portów

W celu wyjaśnienia sytuacji portów w świetle przepisów unijnych w zakresie pomocy państwa, w lipcu 2013 r. Komisja przesłała do wszystkich państw członkowskich kwestionariusz dotyczący systemów portowych i ich opodatkowania. Od tego czasu Komisja uruchomiła na podstawie kwestionariusza formalne procedury odnoszące się do zwolnienia z podatku od osób prawnych portów w trzech państwach członkowskich (Holandii, Francji i Belgii). Komisja uważa, że zwolnienie z podatku stanowi pomoc państwa, co zakłóca konkurencję.

Europejskie porty nie są jednak typowymi podmiotami społeczno-gospodarczymi. Władze portowe mogą czasem wykonywać zadania publiczne, takie jak operacje policji wodnej lub działania zapewniające wszystkim operatorom transportowym (zwłaszcza pogłębiarkom) odpowiedni dostęp do portów. Porty uczestniczą również w rozwoju gospodarczym i społecznym obszarów, które obsługują. Porty stanowią podstawę europejskiej sieci transportu, jako że są punktami dostępu i niezbędnymi węzłami intermodalnymi oraz odgrywają decydującą rolę w dostarczaniu całemu krajowi towarów i energii. Ostatecznie brak stabilności prawa i różne podejścia do kwestii portów w poszczególnych państwach znacznie oddalają perspektywy inwestycyjne portów oraz władz, które je wspierają.

W związku z powyższym czy Komisja może:

– przedstawić w sposób bardziej przejrzysty wyniki kwestionariusza wysłanego do państw członkowskich w lipcu 2013 roku?

– zobowiązać się do uwzględnienia w swoim podejściu wyżej wymienionych cech i pozytywnego wpływu zewnętrznego portów?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna