Парламентарни въпроси
PDF 193kWORD 16k
21 март 2017 г.
O-000021/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000021/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

 Относно: Почистване на р. Дунав от потънали съдове

Протичайки през 10 страни, Дунав е втората по дължина река в Европа. По отношение на интереса на европейската сцена и политическите цели тя е един от паневропейските коридори.

В отсечката, минаваща през Сърбия, Румъния, България и Словакия, равнището на реката често спада поради суша и корабите са принудени да плават между потънали съдове.

Вдигането на потъналите останки в Дунава е много скъпа операция. Съгласно експерти потъналите останки съдържат значителни количества гориво и други вещества, които непрестанно замърсяват водата, а ръждясващият метал на тези съдове генерира постоянно замърсяване със сериозни отражения.

Останките, потънали в Дунава, и заседналите в делтата на Дунава останки винаги са били проблем, не само за екологичните органи, но и за транспортните министерства.

Склонна ли е Комисията да задели средства за почистването на потъналите съдове в Дунава, като се има предвид, че страните, през които реката минава, не разполагат с достатъчни средства за тези скъпи операции, а тласъкът от нарастващото плаване по реката и ръстът на речния транспорт на вътрешния пазар биха могли да допринесат за регионалното развитие?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация