Parlamentsfrågor
PDF 96kWORD 16k
21 mars 2017
O-000021/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000021/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

 Angående: Utrensning av sjunkna skepp i Donau

Donau, som flyter genom tio länder, är den näst längsta floden i Europa. I fråga om intresse på den europeiska scenen och politiska mål är Donau en av de paneuropeiska korridorerna.

På den sträcka av Donau som flyter genom Serbien, Rumänien, Bulgarien och Slovakien sjunker ofta vattennivåerna på grund av torka, och fartygen tvingas navigera mellan sjunkna skeppsvrak.

Att dra upp skeppsvrak ur Donau är ett mycket dyrt företag. Enligt experter innehåller sjunkna vrak väsentliga mängder bränsle och andra ämnen som förorenar vattnet, och den rostande metallen på fartygen avger föroreningar fortlöpande, vilket får allvarliga följder.

Vrak som har sjunkit i Donau och strandat i Donaudeltat har alltid varit ett problem, både för miljömyndigheter och transportministerier.

Är kommissionen beredd att anslå medel för att rensa ut sjunkna skepp från Donau, med tanke på att de länder som passerar saknar tillräckliga medel för dessa kostsamma operationer, och med tanke på hur den ökade trafiken på floden och framväxten av transporter på inre vattenvägar på den inre marknaden skulle kunna främja den regionala utvecklingen?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande