Menettely : 2017/2642(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000024/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Keskustelut :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 97kWORD 18k
24. maaliskuuta 2017
O-000024/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000024/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, ALDE-ryhmän puolesta
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, S&D-ryhmän puolesta
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, PPE-ryhmän puolesta

 Aihe: Ihmiskauppa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Ihmiskauppa on eräs räikeimmistä ihmisoikeuksien loukkaamisen muodoista, koska ihmiset alistetaan siinä kauppatavaraksi ja se loukkaa uhrien ihmisarvoa, koskemattomuutta ja oikeuksia ja vaikuttaa koko perheisiin ja yhteisöihin.

Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2012 ihmiskaupan kitkemistä koskevan strategian. Strategiaan kuului niin sisäisiä kuin ulkoisia näkökohtia, ja sitä oli määrä jatkaa vuoteen 2016 saakka. Uudistetusta strategiasta on myös ilmoitettu, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty.

1. Mitä päätelmiä komissio tekee ihmiskaupan kitkemistä koskevan strategian täytäntöönpanosta, ja milloin se aikoo hyväksyä uuden strategian?

2. Miten uudessa strategiassa käsitellään ihmiskaupan rahoitusta ja taloudellisia näkökohtia, sukupuolinäkökulman tiukentamista ja kaikkien politiikan alojen sisäistä/ulkoista johdonmukaisuutta?

3. Millä tavoin komissio aikoo säilyttää tulevassa strategiassaan olennaisen eron ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen välillä?

4. Millaisia toimenpiteitä komissio suunnittelee, kun direktiivistä 2011/36/EU on saatu kaksi täytäntöönpanokertomusta, joista toinen koskee ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa ja toinen taas ihmiskaupan uhrien suojelemista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus