Nós Imeachta : 2017/2642(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000024/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Díospóireachtaí :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 97kWORD 16k
24 Márta 2017
O-000024/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000024/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, , thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, , thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, , thar ceann an Ghrúpa ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, , thar ceann an Ghrúpa S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, , thar ceann an Ghrúpa PPE

 Ábhar: Gáinneáil ar dhaoine
 Freagra sa suí iomlánach 

Tá gáinneáil ar dhaoine ar cheann de na cineálacha is measa sáruithe ar chearta an duine, mar déantar tráchtearraí de dhaoine agus sáraítear dínit, sláine, agus cearta na n-íospartach agus bíonn tionchar aici ar theaghlaigh agus ar phobail iomlána.

In 2012 glacadh Straitéis AE chun Gáinneáil ar Dhaoine a Dhíothú. Tá gné inmheánach agus sheachtrach araon ag an straitéis sin agus beartaíodh go mbeadh sí i bhfeidhm go dtí 2016. Fógraíodh straitéis athbhreithnithe ach níor glacadh fós í.

1. Cé na príomhchonclúidí a bhaineann an Coimisiún as cur chun feidhme Straitéis AE chun Gáinneáil ar Dhaoine a Dhíothú agus cén uair atá sé beartaithe aige straitéis nua a ghlacadh?

2. Cén chaoi a ndéileálfar sa straitéis nua leis na gnéithe airgeadais agus eacnamaíocha de gháinneáil ar dhaoine, le neartú ghné na hinscne agus le comhleanúnachas inmheánach/seachtrach sna réimsí beartais ar fad?

3. Cén chaoi a gcloífidh an Coimisiún leis an idirdhealú bunúsach idir gáinneáil ar dhaoine agus smuigleáil daoine ina straitéis amach anseo?

4. Bunaithe ar an dá thuarascáil cur chun feidhme de Threoir 2011/36/AE maidir le gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac agus íospartaigh gáinneála ar dhaoine a chosaint, a glacadh i mí na Nollag 2016, cé na bearta atá á mbeartú ag an gCoimisiún?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil