Procedura : 2017/2642(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000024/2017

Teksty złożone :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Debaty :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 197kWORD 16k
24 marca 2017
O-000024/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, w imieniu grupy ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, w imieniu grupy S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Handel ludźmi
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Handel ludźmi stanowi jedną z najgorszych form naruszania praw człowieka, polegającą na traktowaniu człowieka jak towaru, naruszającą godność, integralność oraz prawa ofiar, a także wywierającą wpływ na całe rodziny i społeczności.

W 2012 r. przyjęta została unijna strategia na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi. Ma ona wymiar zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny i miała obowiązywać do roku 2016. Zapowiedziany został także przegląd strategii, jednak do tej pory nie została ona przyjęta.

1. Jakie główne wnioski Komisja wyciąga z wdrożenia unijnej strategii na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi i kiedy zamierza przyjąć nową strategię?

2. W jaki sposób w nowej strategii rozwiązane zostaną kwestie finansowe i gospodarcze handlu ludźmi, a także wyeksponowana zostanie problematyka płci oraz spójność wewnętrzna/zewnętrzna w różnych obszarach polityki?

3. W jaki sposób Komisja podtrzyma wyraźne rozróżnienie między handlem ludźmi a przemytem ludzi w swojej przyszłej strategii?

4. Jakie środki Komisja zamierza przyjąć na podstawie dwóch sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, przyjętych w grudniu 2016 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna