Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000038/2017

Ingediende teksten :

O-000038/2017 (B8-0218/2017)

Debatten :

PV 15/05/2017 - 16
CRE 15/05/2017 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 16k
5 mei 2017
O-000038/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000038/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Thomas Händel, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

 Betreft: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
 Antwoord plenaire 

In de Europese Unie bestaan uiteenlopende kwalificaties, waardoor het moeilijk is de kennis en vaardigheden van werknemers en lerenden te beoordelen.

In 2008 hebben het Parlement en de Raad een aanbeveling goedgekeurd over de vaststelling van een Europees kwalificatiekader (EKK) voor een leven lang leren, met als doel de transparantie, de vergelijkbaarheid en de portabiliteit van kwalificaties in Europa te verbeteren. De doelstellingen van het EKK zijn nog niet volledig gehaald. Daarom stelt de Commissie in het kader van haar agenda voor nieuwe vaardigheden voor om het stelsel te herzien door middel van een nieuwe aanbeveling van de Raad.

1. Hoe gaat de voorgestelde aanbeveling zorgen voor gelijke kansen in de kennismaatschappij en een betere doorlaatbaarheid tussen het onderwijs- en het opleidingsstelsel? Hoe zal zij ertoe bijdragen dat aanbod en vraag inzake vaardigheden op de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten?

2. Waarom zou het herziene EKK beter functioneren? Waarom vond de Commissie een herziening noodzakelijk, hoewel het bestaande kader slechts gedeeltelijk was uitgevoerd en de lidstaten erop aandrongen om zich hierop te concentreren?

3. Op welke wijze draagt het kader bij aan een snelle validering van de resultaten van informeel en niet-formeel leren? Hoe moet de nieuwe verhouding tussen ECTS (Europees puntenoverdrachtsysteem) en Ecvet (Europees studiepuntensysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding) eruit gaan zien?

4. Hoe zal de Commissie een consequente uitvoering van het EKK in de lidstaten ondersteunen en ervoor zorgen dat het EKK actief wordt gebruikt door alle relevante partijen en beter zichtbaar wordt?

5. Hoe zal de Commissie, met gebruikmaking van het EKK als metakader, waarborgen dat de bijzondere kenmerken van de nationale opleidings- en onderwijsstelsels in een andere lidstaat kunnen worden onderkend en begrepen?

6. Door de toenemende migratiestromen van en naar de EU is er duidelijk behoefte aan een beter begrip van de kwalificaties die buiten de EU worden toegekend, alsook aan erkenning van die kwalificaties, teneinde migranten en vluchtelingen te helpen bij hun integratie in de arbeidsmarkt in de EU . Hoe wil de Commissie de ontwikkeling en toepassing van instrumenten ondersteunen waarmee kwalificaties uit derde landen kunnen worden vergeleken en erkend?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling