Парламентарни въпроси
PDF 200kWORD 17k
23 май 2017 г.
O-000043/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000043/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Относно: Решение на Общия съд на Европейския съюз относно решението на Комисията от 10 септември 2014 г. да не регистрира европейската гражданска инициатива "STOP TTIP" (Да спрем ТПТИ)

На 10 ноември 2014 г. г-н Михаел Ефлер и други лица са подали жалба срещу Комисията в Общия съд на Европейския съюз за отмяна на решението на Комисията да не регистрира европейската гражданска инициатива „STOP TTIP“ (Да спрем ТПТИ) – C (2014)6501. Преди това г-н Ефлер и други са подали искане за регистрация на инициативата през юли 2014 г. и са събрали повече от 3,5 милиона подписа в нейна подкрепа.

Съответната европейска гражданска инициатива (ЕГИ) препоръчва Съветът да отмени мандата на Комисията за преговори по ТПТИ и в крайна сметка да се въздържи от сключването на ВИТС. С решението си Общият съд отхвърля позицията на Комисията, че решението да се оттегли нейният мандат за започване на преговори с оглед сключването на ТПТИ не може да бъде предмет на европейска гражданска инициатива.

1. С оглед на текущото съдебно производство във връзка с решението на Комисията за отхвърляне на регистрацията на ЕГИ, Комисията предприела ли е някакви мерки, за да гарантира, че правата на жалбоподателите няма да бъдат пренебрегнати, в случай че Общият съд постанови решение в тяхна полза?

2. Какви действия ще предприеме Комисията, за да гарантира, че съответната ЕГИ е взета под внимание във връзка с ТПТИ и други подобни търговски споразумения?

3. Какви са изводите на Комисията от решението на Общия съд във връзка с преразглеждането на Регламента относно ЕГИ?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация