Parlamentní otázky
PDF 198kWORD 18k
23. května 2017
O-000043/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000043/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Předmět: Rozsudek Tribunálu Evropské unie týkající se rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2014, kterým byla zamítnuta registrace evropské občanské iniciativy s názvem "STOP TTIP"

Pan Michael Efler a další podali dne 10. listopadu 2014 k Tribunálu Evropské unie žalobu proti rozhodnutí Komise, ve které požadují, aby bylo odmítnutí Komise registrovat evropskou občanskou iniciativu „STOP TTIP’ – C (2014)6501 zrušeno. Pan Efler a další původně požádali o zaregistrování této iniciativy v červenci 2014 a shromáždili na její podporu více než 3,5 milionů podpisů.

Výše uvedená evropská občanská iniciativa doporučila, aby Rada zrušila mandát Komise pro jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a v neposlední řadě, aby zdržela uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody. Tribunál ve svém rozsudku odmítl postoj Komise, která tvrdí, že rozhodnutí o zrušení povolení k zahájení jednání vedoucích k uzavření TTIP nemohou být předmětem evropské občanské iniciativy.

1. Podnikla Komise v souvislosti s probíhajícím soudním opatřením ohledně rozhodnutí zamítnout registraci evropské občanské iniciativy nějaké kroky k zajištění toho, aby nebyla opomíjena práva stěžovatelů v případě, že Tribunál rozhodne v jejich prospěch?

2. Jaké opatření přijme Komise s cílem zajistit, aby byla zmíněná evropská občanská iniciativa zohledněna ve vztahu k TTIP a dalším podobným obchodním dohodám?

3. Jaké závěry učiní Komise na základě rozhodnutí Tribunálu, pokud jde o revizi nařízení o evropské občanské iniciativě?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění