Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 195kWORD 18k
23. maj 2017
O-000043/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000043/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Om: Dom fra Den Europæiske Unions Ret om Europa-Kommissionens afgørelse af 10. september 2014 om afslag på at registrere det europæiske borgerinitiativ "STOP TTIP"

Den 10. november 2014 indbragte Michael Efler m.fl. en klage over Kommissionen til Den Europæiske Unions Ret, hvorved de anmodede om annulation af Kommissionens afslag på at registrere det europæiske borgerinitiativ "STOP TTIP’ — C (2014)6501, som Michael Efler m.fl. havde anmodet om registrering af i juli 2014, efter at de havde indsamlet over 3,5 millioner underskrifter.

Det ovennævnte europæiske borgerinitiativ anbefalede Rådet at ophæve det mandat, som det havde givet til at forhandle TTIP og i sidste ende at afstå fra at indgå CETA. Med sin kendelse afviste Retten Kommissionens påstand om, at beslutningen om at tilbagetrække dens mandat til at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af TTIP ikke kan være genstand for et europæisk borgerinitiativ.

1. I betragtning af de igangværende retslige procedurer vedrørende Kommissionens beslutning om at afslå registreringen af det europæiske borgerinitiativ traf Kommissionen da enhver foranstaltning til at sikre, at klagernes rettigheder ikke blev forsømt i betragtning af muligheden for, at Den Europæiske Unions Ret kunne afsige dom til deres fordel?

2. Hvad vil Kommissionen gøre for at sikre, at det pågældende europæiske borgerinitiativ tages i betragtning i forbindelse med TTIP og lignende handelsaftaler?

3. Hvilke konklusioner drager Kommissionen af Rettens afgørelse i forbindelse med revisionen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse