Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 202kWORD 17k
23 Μαΐου 2017
O-000043/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000043/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Θέμα: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 2014, να αρνηθεί να καταχωρήσει την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών "STOP TTIP"

Στις 10 Νοεμβρίου 2014, ο Michael Efler και άλλοι άσκησαν προσφυγή κατά της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής (C(2014)6501) να αρνηθεί να καταχωρήσει την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) «STOP TTIP». Ο κ. Efler και άλλοι είχαν αρχικά υποβάλει αίτηση για καταχώρηση της πρωτοβουλίας τον Ιούλιο του 2014 και είχαν συλλέξει περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπογραφές υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής.

Η εν λόγω ΠΕΠ συνιστούσε στο Συμβούλιο να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής για την TTIP και, τελικά, να μην προβεί στη σύναψη της CETA. Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τη θέση της Επιτροπής ότι η απόφαση ανάκλησης της άδειάς της να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη της TTIP δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ΠΕΠ.

1. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία σε σχέση με την απόφασή της να αρνηθεί την καταχώρηση της ΠΕΠ, έχει λάβει η Επιτροπή μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται δεν θα αγνοηθούν τα δικαιώματα των προσφευγόντων, σε περίπτωση θετικής για αυτούς απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου;

2. Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω ΠΕΠ θα ληφθεί υπόψη σε σχέση με την TTIP και άλλες παρόμοιες εμπορικές συμφωνίες;

3. Ποια διδάγματα αντλεί η Επιτροπή, όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για τις ΠΕΠ, από την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου