Parlamendi esitatud küsimused
PDF 192kWORD 17k
23. mai 2017
O-000043/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000043/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Teema: Euroopa Liidu Üldkohtu otsus komisjoni 10. septembri 2014. aasta otsuse kohta jätta registreerimata Euroopa kodanikualgatus "STOP TTIP"

Michael Efler jt esitasid 10. novembril 2014. aastal Euroopa Liidu Üldkohtule hagi komisjoni vastu, nõudes komisjoni otsuse jätta registreerimata Euroopa kodanikualgatus „STOP TTIP“ (C (2014)6501) kehtetuks tunnistamist. Michael Efler jt esitasid 2014. aasta juulis taotluse registreerida algatus, mille toetuseks anti üle 3,5 miljoni allkirja.

Kõnesolevas kodanikualgatuses soovitati nõukogul tunnistada kehtetuks komisjoni läbirääkimisvolitused Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) jaoks ja lõpptulemusena hoiduda laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimisest. Üldkohus lükkas oma otsusega tagasi komisjoni seisukoha, et otsus võtta tagasi luba alustada läbirääkimisi TTIP sõlmimiseks ei või olla Euroopa kodanikualgatuse teemaks.

1. Kui võtta arvesse pooleliolevat kohtuasja seoses otsusega jätta kodanikualgatus registreerimata, siis kas komisjon on astunud samme selleks, et kaebuse esitajate õigused ei jääks tähelepanuta juhul, kui Üldkohus teeb otsuse nende kasuks?

2. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et kõnesolevat Euroopa kodanikualgatust võetakse arvesse TTIP ja muude sarnaste kaubanduslepingute puhul?

3. Millised järeldused teeb komisjon Üldkohtu otsusest Euroopa kodanikualgatuse määruse läbivaatamise osas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave