Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 191kWORD 17k
23. toukokuuta 2017
O-000043/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Aihe: Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu komission 10. syyskuuta 2014 tekemästä päätöksestä kieltäytyä rekisteröimästä eurooppalaista kansalaisaloitetta "STOP TTIP"

10. marraskuuta 2014 Michael Efler yhdessä muiden kanssa nosti unionin yleisessä tuomioistuimessa komissiota vastaan kanteen, jossa pyydettiin kumoamaan komission päätös evätä eurooppalaisen kansalaisaloitteen ‘STOP TTIP’ — C (2014)6501 rekisteröinti. Efler oli yhdessä muiden kanssa tehnyt pyynnön aloitteen rekisteröimisestä heinäkuussa 2014, ja he olivat keränneet yli 3,5 miljoonaa allekirjoitusta aloitteen tukemiseksi.

Kyseisessä kansalaisaloitteessa suositeltiin, että neuvosto kumoaisi komission transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) neuvotteluvaltuudet ja pidättäytyisi lopulta tekemästä laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta (CETA). Ratkaisussaan unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi komission kannan, jonka mukaan päätös peruuttaa komission valtuudet avata neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP), ei voi olla eurooppalaisen kansalaisaloitteen aihe.

1. Kun meneillään olevat kansalaisaloitteen rekisteröimisen hylkäämistä koskevat oikeudelliset toimet otetaan huomioon, pyrkikö komissio takaamaan, ettei valituksen tekijöiden oikeuksia laiminlyödä siinä tapauksessa, että unionin yleinen tuomioistuin päättää heidän edukseen?

2. Miten komissio aikoo varmistaa, että kyseinen eurooppalainen kansalaisaloite otetaan huomioon transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta sekä muita samankaltaisia kauppasopimuksia tehtäessä?

3. Mitkä ovat komission johtopäätökset unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen tarkistamisen osalta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus