Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 189kWORD 17k
23 Bealtaine 2017
O-000043/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000043/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Ábhar: Rialú ó Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh maidir leis an gcinneadh ón gCoimisiún an 10 Meán Fómhair 2014 inar diúltaíodh an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh 'STOP TTIP' a chlarú.

An 10 Samhain 2014, thionscain Michael Efler agus daoine eile caingean i gCúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh i gcoinne an Choimisiúin, ag iarraidh neamhní ar dhiúltú an Choimisiúin an Tionscamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES) ‘STOP TTIP’ — C (2014)6501 a chlárú. Ar an gcéad dul síos, chuir an tUasal Efler agus daoine eile isteach iarraidh go ndéanfaí an tionscnamh a chlárú i mí Iúil 2014, agus bhailigh siad níos mó ná 3.5 milliúin síniú ar a shon.

Mhol an TES i dtrácht don Chomhairle aisghairm a dhéanamh ar shainordú caibidlíochta an Choimisiúin maidir le TTIP, agus, ar deireadh, staonadh ó CETA a thabhairt chun críche. Le rialú ón gCúirt Ghinearálta, diúltaíodh don seasamh a bhí ag an gCoimisiún nach bhféadadh an cinneadh chun a údarú a tharraingt siar maidir le caibidlíocht a oscailt d’fhonn TTIP a thabhairt i gcrích a bheith mar ábhar ag TES.

1. I bhfianaise na gníomhaíochta breithiúnaí leanúnaí maidir lena chinneadh clárú an TES a dhiúltú, ar thóg an Coimisiún céimeanna chun a áirithiú nach ndéanfaí faillí ar chearta na ngearánach i gcás ina rialódh an Chúirt Ghinearálta ina bhfabhar?

2. Cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun a áirithiú go dtógfar an TES i dtrácht san áireamh maidir le TTIP agus le comhaontuithe trádála chomhchosúla?

3. Cad iad na conclúidí a bhaineann an Coimisiún ó rialú na Cúirte Ginearálta maidir le hathbhreithniú ar Rialachán TES?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil