Parlamentarna pitanja
PDF 194kWORD 16k
23. svibnja 2017.
O-000043/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000043/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Predmet: Presuda Općeg suda Europske unije o Odluci Komisije od 10. rujna 2014. o odbijanju zahtjeva za registraciju prijedloga Europske građanske inicijative "STOP TTIP"

Na dan 10. studenog 2014. Michael Efler i dr. podnijeli su tužbu protiv Komisije pred Općim sudom Europske unije u kojoj su zatražili poništenje Odluke Komisije o odbijanju zahtjeva za registraciju europske građanske inicijative „STOP TTIP” – C (2014)6501. Michael Efler i dr. prvotno su podnijeli zahtjev za registraciju inicijative u srpnju 2014., u čiju je potporu prikupljeno više od 3,5 milijuna potpisa.

U toj se europskoj građanskoj inicijativi preporuča da Vijeće stavi izvan snage pregovarački mandat Komisije za TTIP i da, u konačnici, ne sklopi CETA-u. Svojom je presudom Opći sud odbacio stajalište Komisije da odluka o povlačenju njezina odobrenja za otvaranje pregovora s ciljem sklapanja TTIP-a ne može biti predmet europske građanske inicijative.

1. S obzirom na sudske mjere poduzete u vezi s Odlukom Komisije o odbijanju zahtjeva za registraciju europske građanske inicijative, je li Komisija učinila nešto kako bi se osiguralo da se prava podnositelja tužbe ne zanemare u slučaju da Opći sud presudi u njihovu korist?

2. Koje će mjere Komisija poduzeti kako bi se zajamčilo da će se dotična europska građanska inicijativa uzeti u obzir u vezi s TTIP-om te sličnim trgovinskim sporazumima?

3. Koji je zaključak Komisija izvukla iz presude Općeg suda kada je riječ o reviziji Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi?

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna napomena