Parlamentiniai klausimai
PDF 196kWORD 18k
2017 m. gegužės 23 d.
O-000043/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000043/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Tema: Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas dėl 2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos sprendimo neleisti įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą "Stop TTIP"

2014 m. lapkričio 10 d. Michaelas Efleris ir kiti apskundė Komisiją Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, prašydami, kad Komisijos atsisakymas įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „STOP TTIP“ — C (2014)6501 būtų panaikintas. Michaelis Efleris ir kiti iš pradžių pateikė prašymą įregistruoti iniciatyvą 2014 m. liepos mėnesį ir dėl to surinko daugiau kaip 3,5 mln. šiai iniciatyvai pritariančių parašų.

Ši Europos piliečių iniciatyva (EPI) pateikė rekomendaciją Tarybai, kad pastaroji atšauktų Komisijos įgaliojimus vesti derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo ir galiausiai nesudaryti Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo. Savo sprendimu Bendrasis Teismas atmetė Komisijos poziciją, pagal kurią sprendimą atšaukti įgaliojimus pradėti derybas, siekiant sudaryti Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą, negalėjo kvestionuoti Europos piliečių iniciatyva.

1. Ar, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius teisminius veiksmus dėl sprendimo atsisakyti įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą, Komisija ėmėsi visų priemonių užtikrinti, kad būtų paisoma skundo pateikėjų teisių tuo atveju, jeigu Bendrasis Teismas priimtų jiems palankų sprendimą?

2. Kokių veiksmų imsis Komisija, siekdama užtikrinti, kad į šią Europos piliečių iniciatyvą bus atsižvelgta sprendžiant dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės ir kitų panašių prekybos susitarimų?

3. Kokias išvadas Komisija daro atsižvelgdama į Bendrojo Teismo sprendimą dėl Europos piliečių iniciatyvos reglamento peržiūros?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas