Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 16k
2017. gada 23. maijs
O-000043/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000043/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Temats: Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedums par Komisijas 2014. gada 10. septembra lēmumu atteikt reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu "STOP TTIP"

2014. gada 10. novembrī Michael Efler un citi Eiropas Savienības Vispārējā tiesā cēla prasību pret Komisiju, pieprasot atcelt Komisijas atteikumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) „STOP TTIP” — C (2014)6501. M. Efler un citi sākotnēji 2014. gada jūlijā bija iesnieguši lūgumu reģistrēt iniciatīvu un bija savākuši vairāk nekā 3,5 miljonu parakstu tās atbalstam.

EPI ieteica Padomei atcelt Komisijas sarunu mandātu attiecībā uz TTIP un galu galā atturēties no Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanas. Ar šo spriedumu Vispārējā tiesa noraidīja Komisijas nostāju, ka lēmums atsaukt atļauju sākt sarunas ar mērķi noslēgt TTIP nevar būt pamats Eiropas pilsoņu iniciatīvai.

1. Ņemot vērā uzsākto tiesvedību par Komisijas lēmumu atteikt reģistrēt EPI, vai Komisija ir veikusi visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka netiktu aizmirstas sūdzību iesniedzēju tiesības, ja Vispārējā tiesa lemtu viņiem par labu?

2. Kādus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka minētā EPI tiek ņemta vērā saistībā ar TTIP un citiem līdzīgiem tirdzniecības nolīgumiem?

3. Kādus secinājumus Komisija ir izdarījusi no Vispārējās tiesas nolēmuma attiecībā uz EPI regulas pārskatīšanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums