Parlementaire vragen
PDF 99kWORD 16k
23 mei 2017
O-000043/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000043/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Betreft: Uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie over het besluit van de Commissie van 10 september 2014 om te weigeren het Europees burgerinitiatief "STOP TTIP" te registreren

Op 10 november 2014 brachten Michael Efler en anderen voor het Gerecht van de Europese Unie een zaak tegen de Commissie aanhangig waarin zij verzochten om ongeldigverklaring van het besluit van de Commissie om te weigeren het Europees burgerinitiatief 'STOP TTIP' (C (2014)6501) te registreren. De heer Efler en anderen hadden eerder - in juli 2014 - een verzoek om registratie van het initiatief ingediend, en hadden meer dan 3,5 miljoen handtekeningen verzameld ter ondersteuning ervan.

Het Europees burgerinitiatief in kwestie vroeg de Raad het aan de Commissie gegeven mandaat om over TTIP te onderhandelen in te trekken en - uiteindelijk - af te zien van CETA. In zijn uitspraak verwerpt het Gerecht het standpunt van de Commissie dat het besluit houdende intrekking van de toestemming om onderhandelingen te starten met het oog op het bereiken van overeenstemming over TTIP niet het onderwerp van een Europees burgerinitiatief kan vormen.

1. Heeft de Commissie, in het licht van de voor het Gerecht aanhangig gemaakte zaak over haar besluit om te weigeren het Europees burgerinitiatief te registreren, maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de rechten van de klagers gewaarborgd zijn in het geval het Gerecht hen in het gelijk zou stellen?

2. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat met het Europees burgerinitiatief in kwestie rekening gaat worden gehouden met betrekking tot TTIP en andere, vergelijkbare handelsovereenkomsten?

3. Welke conclusies trekt de Commissie uit de uitspraak van het Gerecht met betrekking tot de herziening van de verordening betreffende het Europees burgerinitiatief?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling