Interpelacje
PDF 198kWORD 16k
23 maja 2017
O-000043/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Przedmiot: Orzeczenie Sądu Unii Europejskiej dotyczące decyzji Komisji z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odmowy rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej "STOP TTIP"

W dniu 10 listopada 2014 r. Michael Elfter i inni wnieśli do Sądu skargę przeciwko Komisji z prośbą o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2014)6501 w sprawie odmowy rejestracji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „STOP TTIP”. M. Elfter i inni najpierw złożyli w lipcu 2014 r. wniosek o zarejestrowanie inicjatywy i zebrali ponad 3,5 mln podpisów osób udzielających jej poparcia.

Wspomniana inicjatywa obywatelska zalecała, aby Rada uchyliła mandat negocjacyjny Komisji w sprawie TTIP i odstąpiła w rezultacie od zawarcia CETA. W swym orzeczeniu Sąd odrzucił argumentację Komisji, która twierdziła, że decyzja o cofnięciu upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji prowadzących do zawarcia TTIP nie może podlegać inicjatywie obywatelskiej.

1. Czy Komisja – w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie jej decyzji o odmowie rejestracji – podjęła kroki zapewniające ochronę praw skarżących w przypadku gdy Sąd wyda korzystane dla nich orzeczenie?

2. Jakie działania podejmie Komisja, aby zadbać o uwzględnienie wspomnianej inicjatywy obywatelskiej w przypadku TTIP i innych podobnych umów handlowych?

3. Jakie wnioski wyciągnęła Komisja z orzeczenia Sądu w odniesieniu do zmiany rozporządzenia o inicjatywie obywatelskiej?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna