Întrebări parlamentare
PDF 193kWORD 17k
23 mai 2017
O-000043/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000043/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Subiect: Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene cu privire la decizia din 10 septembrie 2014 a Comisiei prin care s-a respins cererea de înregistrare a Inițiativei cetățenești europene "STOP TTIP"

La data de 10 noiembrie 2014, Michael Efler și alți reclamanți au introdus o acțiune împotriva Comisiei la Tribunalul Uniunii Europene, pentru a solicita anularea deciziei Comisiei de a refuza înregistrarea Inițiativei cetățenești europene (ICE) „STOP TTIP” – C (2014)6501. Inițial, dl Efler, în asociere cu alți cetățeni, a depus o cerere de înregistrare a acestei ICE în iulie 2014, inițiatorii inițiativei colectând, ulterior, un număr de peste 3,5 milioane de semnături în sprijinul inițiativei.

În cadrul acestei ICE, se recomanda ca mandatul de negociere care fusese acordat Comisiei în vederea încheierii TTIP să fie retras de Consiliu și ca, în cele din urmă, acordul CETA să nu fie adoptat. În cadrul hotărârii sale, Tribunalul a respins poziția Comisiei, potrivit căreia decizia de retragere a autorizației de a deschide negocieri în vederea încheierii TTIP nu ar putea face obiectul unei ICE.

1. Având în vedere faptul că se află în desfășurare o acțiune în justiție care vizează decizia sa de a refuza cererea de înregistrare a ICE, intenționează Comisia să adopte măsuri pentru a asigura faptul că drepturile reclamanților nu vor fi neglijate în cazul în care Tribunalul va adopta o hotărâre în favoarea lor?

2. Ce măsuri intenționează să ia Comisia pentru a garanta faptul că ICE susmenționată va fi luată în considerare în cadrul demersurilor care vizează TTIP și alte acorduri comerciale similare?

3. Ce concluzii poate desprinde Comisia în urma adoptării hotărârii Tribunalului cu privire la revizuirea Regulamentului privind ICE?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică