Parlamentné otázky
PDF 198kWORD 16k
23. mája 2017
O-000043/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000043/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Vec: Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie týkajúci sa rozhodnutia Komisie z 10. septembra 2014 zamietnuť registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom STOP TTIP

Michael Efler a iní podali 10. novembra 2014 na Všeobecný súd Európskej únie žalobu proti Komisii, pričom žiadali, aby rozhodnutie Komisie zamietnuť registráciu európskej iniciatívy občanov (EIO) STOP TTIP – C (2014)6501 bolo zrušené. Pán Efler a iní pôvodne požiadali o zaregistrovanie iniciatívy v júli 2014 a na jej podporu zozbierali vyše 3,5 milióna podpisov.

Uvedená EIO odporúčala, aby Rada zrušila mandát Komisie na rokovania o TTIP a aby sa napokon neuzavrela dohoda CETA. Všeobecný súd vo svojom rozsudku zamietol stanovisko Komisie, že rozhodnutie zrušiť jej poverenie, pokiaľ ide o začatie rokovaní s cieľom uzavrieť TTIP, nemôže byť predmetom EIO.

1. Podnikla Komisia s ohľadom na prebiehajúce súdne konanie týkajúce sa jej rozhodnutia zamietnuť registráciu EIO nejaké kroky na zabezpečenie toho, aby nedošlo k zanedbaniu práv sťažovateľov v prípade, že Všeobecný súd rozhodne v ich prospech?

2. Aké opatrenia Komisia prijme s cieľom zabezpečiť, aby sa uvedená EIO brala do úvahy v súvislosti s TTIP a ďalšími podobnými obchodnými dohodami?

3. Aké závery Komisia vyvodila z rozsudku Všeobecného súdu, pokiaľ ide o revíziu nariadenia o EIO?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie