Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 17k
23. maj 2017
O-000043/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000043/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Zadeva: Sodba Splošnega sodišča Evropske Unije o sklepu Komisije z dne 10. septembra 2014 o neregistraciji evropske državljanske pobude "Ustavimo TTIP"

10. novembra 2014 so Michael Efler in drugi pred Splošnim sodiščem Evropske unije vložili tožbo proti Evropski komisiji in v njej predlagali, naj sklep Komisije o neregistraciji evropske državljanske pobude „Ustavimo TTIP“ – C (2014)6501 – razglasi za ničen. Pred tem so Michael Efler in drugi julija 2014 vložili prošnjo za registracijo državljanske pobude, v podporo katere so zbrali nad 3,5 milijona podpisov.

Z državljansko pobudo so priporočili, naj Svet prekliče pogajalski mandat Komisije za pogajanja o TTIP in naj v končni fazi ne sklene sporazuma CETA. V svoji sodbi je Splošno sodišče zavrnilo stališče Komisije, da se odločitev o preklicu pogajalskega mandata za sklenitev TTIP ne more obravnavati z evropsko državljansko pobudo.

1. Ali je Komisija glede na vloženo tožbo proti sklepu o neregistraciji evropske državljanske pobude sprejela kakšen ukrep proti temu, da bi se ne zanemarile pravice tožeče stranke v primeru, da bi Splošno sodišče razsodilo v njeno korist?

2. Kaj namerava Komisija storiti, da bi se navedena državljanska pobuda upoštevala pri TTIP in drugih podobnih trgovinskih sporazumih?

3. Kakšno je zdaj, po sodbi Splošnega sodišča stališče Komisije v zvezi s pregledom uredbe o evropski državljanski pobudi?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo