Parlamentsfrågor
PDF 192kWORD 17k
23 maj 2017
O-000043/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000043/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Barbara Spinelli, Pascal Durand, Claude Rolin, Kostas Chrysogonos, Marc Tarabella, Pascal Arimont, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Josep-Maria Terricabras, Philippe Lamberts, Jiří Maštálka, José Bové, Lola Sánchez Caldentey, Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Maria Arena, Lynn Boylan, Stefan Eck, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Matt Carthy, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Michèle Rivasi, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Eva Joly, Karima Delli, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Laura Agea, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina

 Angående: Tribunalens dom angående kommissionens beslut av den 10 september 2014 om att avslå registreringsansökan för det Europeiska medborgarinitiativet "STOP TTIP"

Den 10 november 2014 väckte Michael Efler m.fl. talan mot kommissionen i tribunalen, med en begäran om att kommissionens vägran att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”STOP TTIP” skulle annulleras C (2014)6501. Michael Efler m.fl. lämnade ursprungligen i juli 2014 in en registreringsansökan och samlade in över 3,5 miljoner underskrifter till stöd för den.

I det aktuella medborgarinitiativet rekommenderades rådet att upphäva kommissionens förhandlingsmandat för TTIP och slutligen även att avstå från att ingå Ceta-avtalet. Genom sin dom gick tribunalen emot kommissionens ståndpunkt att beslutet att återkalla tillståndet att inleda förhandlingar i syfte att slutföra TTIP inte kunde vara föremål för ett medborgarinitiativ.

1. Med tanke på den pågående rättsliga processen runt dess beslut att vägra att registrera medborgarinitiativet skulle vi vilja veta om kommissionen vidtog några åtgärder för att se till att de klagandes rättigheter inte åsidosattes om tribunalen skulle döma till deras fördel.

2. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att se till att det aktuella medborgarinitiativet beaktas i samband med TTIP och liknande handelsavtal?

3. Vilka slutsatser drar kommissionen av tribunalens dom rörande översynen av förordningen om medborgarinitiativ?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande