Процедура : 2017/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000046/2017

Внесени текстове :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 202kWORD 19k
31 май 2017 г.
O-000046/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000046/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Глифозат
 Отговор по време на пленарно заседание 

Глифозатът е най-широко използваният в света хербицид. Одобрението на глифозата съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 за продуктите за растителна защита ще изтече най-късно на 31 декември 2017 г.

В контекста на иск в САЩ, заведен от ищци, които твърдят, че са развили Неходжкинова лимфома в резултат на излагане на глифозат(1), съдът разкри вътрешни документи на Monsanto. Monsanto е собственик и производител на Roundup®, чиято активна съставка е глифозат.

Разкритата кореспонденция породи съмнения относно надеждността на някои спонсорирани от Monsanto проучвания, които бяха сред доказателствата, използвани от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по химикали (ECHA) за оценка на безопасността на глифозата. В това отношение прозрачността и публичната достъпност на научните изследвания, както и на суровите данни, на които се базират тези изследвания, са от най-голямо значение.

1. В светлината на обществената загриженост какви действия предприема Комисията, за да гарантира, че решението за подновяване на одобрението за глифозат се основава на надеждни и независими научни констатации? Комисията ще разследва ли предполагаемото неправомерно влияние от страна на заявителя?

2. Какви конкретни мерки разглежда Комисията, в контекста на текущите оценки по REFIT на Регламента за продуктите за растителна защита и Регламента за общото законодателство в областта на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002), по отношение на прозрачността и ролята на общодостъпни рецензирани научни изследвания за оценка на активните вещества?

3. Как ще гарантират Комисията и ЕОБХ, че изискванията на член 63 от Регламента за продуктите за растителна защита по отношение на разкриването на научни доказателства са спазени в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз, по-специално решенията по дела C-673/13 и C-442/14?

4. Какви мерки предприема Комисията, за да финансира изследователската дейност и иновациите във връзка с алтернативни устойчиви и разходно-ефективни решения за продукти за растителна защита(2)?

(1) Дело 3: 16-md-02741-VC.
(2) След искането на Парламента в параграф 11 от неговата резолюция от 13 април 2016 г. относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (Приети текстове, P8_TA(2016)0119).

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация