Διαδικασία : 2017/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000046/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 203kWORD 19k
31 Μαΐου 2017
O-000046/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Γλυφοσάτη
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η γλυφοσάτη είναι η πλέον διαδεδομένη παρασιτοκτόνος χημική ουσία στον κόσμο. Η έγκριση της γλυφοσάτης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα λήγει, το αργότερο, στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σε δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί στις ΗΠΑ οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν μη-Hοdgkin λέμφωμα εξαιτίας έκθεσης στην γλυφοσάτη(1). Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο αποσφράγισε εσωτερικά έγγραφα της Mοnsantο. Η Mοnsantο είναι ιδιοκτήτρια και παραγωγός του προϊόντος Rοundup®, η δραστική ουσία του οποίου είναι η γλυφοσάτη.

Η αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτει υπό αμφισβήτηση ορισμένες από τις μελέτες που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Mοnsantο, και τα πορίσματα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για την αξιολόγησή τους όσον αφορά την ασφάλεια της γλυφοσάτης. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια και η πρόσβαση του κοινού στις επιστημονικές μελέτες, όπως και στα μη επεξεργασμένα δεδομένα στα οποία οι μελέτες αυτές βασίζονται, είναι μέγιστης σημασίας.

1. Σε ποια διαβήματα προτίθεται η Επιτροπή να προβεί, υπό το φως της ανησυχίας που εξέφρασε το κοινό, για να διασφαλίσει ότι η απόφαση όσον αφορά την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης θα βασιστεί σε έγκυρα και ανεξάρτητα επιστημονικά πορίσματα; Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να ερευνήσει μια ενδεχόμενη αθέμιτη επιρροή εκ μέρους του αιτούντος;

2. Ποια ειδικά μέτρα προτίθεται η Επιτροπή να λάβει, στο πλαίσιο των τρεχουσών αξιολογήσεων REFIT του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και του γενικού κανονισμού για τα τρόφιμα (ΕΚ) αριθ. 178/2002, όσον αφορά τη διαφάνεια και το ρόλο των επιστημονικών μελετών που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους και διατεθεί στη διάθεση του κοινού όσον αφορά την αξιολόγηση δραστικών ουσιών;

3. Με ποιον τρόπο διασφαλίζουν η Επιτροπή και η EFSA ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 63 του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τηρούνται όσον αφορά τη γνωστοποίηση επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιο συγκεκριμένα τις αποφάσεις στις υποθέσεις C-673/13 και C-442/14;

4. Ποια μέτρα λαμβάνει άραγε η Επιτροπή για να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά εναλλακτικές, βιώσιμες και αποδοτικές ως προς το κόστος λύσεις για την φυτοπροστασία(2);

(1) Υπόθεση 3:16-md-02741-VC.
(2) Με αφορμή το αίτημα του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 11 του ψηφίσματός του της 13ης Απριλίου 2016 για την πρόταση εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0119).

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου