Menettely : 2017/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000046/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 94kWORD 18k
31. toukokuuta 2017
O-000046/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000046/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Glyfosaatti
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Glyfosaatti on maailman yleisimmin käytetty rikkakasvien torjunta-aine. Glyfosaatin hyväksynnän voimassaolo kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti päättyy viimeistään 31. joulukuuta 2017.

Yhdysvalloissa käytiin oikeusmenettely, jossa kantajat väittivät saaneensa Non-Hodgkinin lymfooman altistuttuaan glyfosaatille, ja sen yhteydessä tuomioistuin paljasti Monsanton sisäisiä asiakirjoja.(1) Roundup®, jonka tehoaine on glyfosaatti, on Mosanton omistuksessa, ja Mosanto vastaa sen tuotannosta.

Julkaistut asiakirjat ovat johtaneet epäilyihin joidenkin sellaisten Monsanton rahoittamien tutkimusten luotettavuudesta, joita Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan kemikaalivirasto käyttivät arvioidessaan glyfosaatin turvallisuutta. Tässä yhteydessä tieteellisten tutkimusten ja käsittelemättömien tietojen, joihin tutkimukset perustuvat, avoimuus ja yleinen saatavuus ovat erittäin tärkeitä.

1. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että glyfosaatin hyväksynnän uusiminen perustuu luotettaviin ja itsenäisiin tieteellisiin tuloksiin asian noustua yleiseksi huolenaiheeksi? Aikooko komissio tutkia hakemuksen esittäjän väitettyä sopimatonta vaikutusta?

2. Mitä erityistoimia komissio harkitsee toteuttavansa meneillään olevien kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen ja yleisen elintarvikelainsäädännön (asetus (EY) N:o 178/2002) REFIT-arviointien yhteydessä liittyen avoimuuteen ja tieteellisesti vertaisarvioitujen, julkisesti saatavilla olevien tutkimusten rooliin vaikuttavia aineita arvioidessa?

3. Kuinka komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen aikovat varmistaa, että kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 63 artiklan vaatimuksia, jotka koskevat tieteellisten todisteiden esittämistä, noudatetaan asiaa koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti ja erityisesti ottaen huomioon tuomiot asioissa C-673/13 ja C-442/14?

4. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä rahoittaakseen tutkimusta ja innovointia, joilla tähdätään vaihtoehtoisten kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseen kasvinsuojelussa(2)?

(1) Asia 3:16-md-02741-VC.
(2) Parlamentin 13. huhtikuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta antaman päätöslauselman 11. kohdassa esitettyä pyyntöä seuraten (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0119).

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus