Procedure : 2017/2695(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000046/2017

Ingediende teksten :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Debatten :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 96kWORD 18k
31 mei 2017
O-000046/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000046/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Glyfosaat
 Antwoord plenaire 

Glyfosaat is het meest gebruikte onkruidverdelgingsmiddel ter wereld. De goedkeuring van glyfosaat krachtens de verordening gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) nr. 1107/2009) verloopt uiterlijk op 31 december 2017.

In een rechtszaak in de VS voeren klagers aan dat zij non-hodgkinlymfoom hebben opgelopen door blootstelling aan glyfosaat(1). Daarop heeft de rechtbank interne documenten van Monsanto opgevraagd. Monsanto is de eigenaar en producent van Roundup®, waarvan glyfosaat de werkzame stof is.

De vrijgegeven briefwisseling doet twijfel rijzen over de geloofwaardigheid van een aantal door Monsanto gefinancierde studies die deel uitmaakten van het bewijsmateriaal dat door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is gebruikt voor hun evaluatie van de veiligheid van glyfosaat. In dit opzicht zijn transparantie en openbaarheid van wetenschappelijke studies alsook van de ruwe gegevens waarop die studies gebaseerd zijn, van het grootste belang.

1. Welke stappen is de Commissie, gezien de bezorgdheid van de burger, van plan te ondernemen om ervoor te zorgen dat het besluit over de goedkeuring van glyfosaat gebaseerd is op geloofwaardige en onafhankelijke wetenschappelijke bevindingen? Is de Commissie voornemens een onderzoek in te stellen naar de vermeende ongepaste beïnvloeding door de aanvrager?

2. Welke specifieke maatregelen overweegt de Commissie in het kader van de aan de gang zijnde Refit-beoordelingen van de verordening gewasbeschermingsmiddelen en de verordening algemene levensmiddelenwetgeving (Verordening (EG) nr. 178/2002) met betrekking tot transparantie en de rol van collegiaal getoetste, openbaar beschikbare wetenschappelijke studies bij de evaluatie van werkzame stoffen?

3. Hoe zorgen de Commissie en de EFSA ervoor dat aan de vereisten van artikel 63 van de verordening gewasbeschermingsmiddelen betreffende de openbaarmaking van wetenschappelijk bewijsmateriaal wordt voldaan overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en met name de arresten in de zaken C-673/13 en C-442/14?

4. Welke maatregelen neemt de Commissie om onderzoek en innovatie met betrekking tot alternatieve duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor gewasbescherming te financieren(2)?

(1) Zaak 3:16-md-02741-VC.
(2) Naar aanleiding van het verzoek van het Parlement in punt 11 van zijn resolutie van 13 april 2016 over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0119).

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling