Postup : 2017/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000046/2017

Predkladané texty :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 18k
31. mája 2017
O-000046/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000046/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Glyfozát
 Odpoveď v pléne 

Glyfozát je najpoužívanejším herbicídom na svete. Platnosť povolenia používať glyfozát podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín uplynie najneskôr 31. decembra 2017.

V súvislosti so súdnym sporom, ktorý v Spojených štátoch začali žalujúce strany na základe tvrdenia, že v dôsledku vystavenia glyfozátu sa u nich vyvinul Non-Hodgkinov lymfóm(1), súd odpečatil interné dokumenty spoločnosti Monsanto. Spoločnosť Monsanto je vlastníkom a výrobcom prostriedku Roundup®, ktorého aktívnou látkou je glyfozát.

Zverejnená korešpondencia vyvolala pochybnosti týkajúce sa vierohodnosti niektorých štúdií financovaných spoločnosťou Monsanto, ktoré ako dôkazný materiál použili Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) pri posudzovaní bezpečnosti glyfozátu. V tejto súvislosti sú transparentnosť a verejná dostupnosť vedeckých štúdií, ako aj základné údaje, na ktorých sú tieto štúdie založené, mimoriadne dôležité.

1. Aké kroky podniká Komisia z hľadiska obáv verejnosti s cieľom zabezpečiť, že rozhodnutie o obnovení povolenia používať glyfozát bude založené na dôveryhodných a nezávislých vedeckých zisteniach? Bude Komisia vyšetrovať údajný neprimeraný vplyv žiadateľa?

2. Aké špecifické opatrenia zvažuje Komisia v súvislosti s prebiehajúcimi hodnoteniami Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín a nariadenia (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, a to s ohľadom na transparentnosť a úlohu recenzovaných verejne dostupných vedeckých štúdií pri hodnotení aktívnych látok?

3. Akým spôsobom Komisia a EFSA zabezpečia, že požiadavky zakotvené v článku 63 nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín týkajúce sa odtajnenia vedeckých dôkazov budú splnené v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, a to najmä rozsudkami vo veciach C-673/13 and C-442/14?

4. Aké opatrenia podniká Komisia s cieľom financovať výskum a inovácie, pokiaľ ide o alternatívne, udržateľné a nákladovo efektívne riešenia problému ochrany rastlín(2)?

(1) Vec 3:16-md-02741-VC.
(2) V nadväznosti na žiadosť Parlamentu stanovenú v odseku 11 jeho uznesenia z 13. apríla 2016 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie o obnovení povolenia používať aktívnu látku glyfozát (Prijaté texty, P8_TA(2016)0119).

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie