Förfarande : 2017/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000046/2017

Ingivna texter :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Debatter :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 95kWORD 18k
31 maj 2017
O-000046/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000046/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Glyfosat
 Svar i kammaren 

Glyfosat är världens mest använda herbicid. Godkännandet av glyfosat enligt förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel (PPP-förordningen) löper ut senast den 31 december 2017.

I samband med en tvist i USA där målsäganden hävdar att de utvecklat Non-Hodgkins lymfom efter att de exponerats för glyfosat(1) visade domstolen upp interna dokument från Monsanto. Monsanto äger och tillverkar Roundup®, vars verksamma ämne är glyfosat.

De handlingar som visades upp inger tvivel om trovärdigheten kring vissa Monsanto-sponsrade studier som ingick i de bevis som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) använde i deras utvärdering av säkerheten hos glyfosat. I detta sammanhang är det mycket viktigt med transparens och att allmänheten får tillgång till vetenskapliga studier och till de rådata som dessa studier bygger på.

1. Vad gör kommissionen, med tanke på allmänhetens oro, för att se till att beslutet om förnyelse av godkännandet för glyfosat bygger på trovärdiga och oberoende forskningsresultat? Kommer kommissionen att utreda påståenden om otillbörlig påverkan från den sökande?

2. Exakt vad tänker kommissionen att göra mot bakgrund av de pågående utvärderingarna av PPP-förordningen och den allmänna livsmedelslagstiftningen (förordning (EG) nr 178/2002) vad beträffar transparensen och den roll som de vetenskapliga, allmänt tillgängliga och sakkunnigbedömda studierna har vid utvärderingen av verksamma ämnen?

3. Vad gör kommissionen och Efsa för att kraven i artikel 63 i PPP-förordningen avseende röjande av vetenskapliga bevis respekteras, i enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol, särskilt domarna i målen C-673/13 och C-442/14?

4. Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att finansiera forskning och innovation om alternativa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för växtskydd(2)?

(1) Mål 3:16-md-02741-VC.
(2) Enligt parlamentets begäran i punkt 11 i sin resolution av den 13 april 2016 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (antagna texter, P8_TA(2016)0119).

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande