Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 17k
2. června 2017
O-000048/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000048/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Předmět: Uznávání školní docházky v zahraničí

Žáci a studenti mohou díky právu na pobyt, které požívají jejich rodiny, a výměnným středoškolským programům využívat mobilitu v rámci EU. Nicméně právo žáků a studentů a jejich rodin na volný pohyb není oficiálně uznáno, což jejich mobilitu omezuje. Ve skutečnosti je školní docházka žáků a studentů uznávána pouze 1) v případě, že je financována v rámci programu Erasmus+, a 2) v některých členských státech, a to v závislosti na vnitrostátních právních předpisech. Pozitivní příklad, které tyto členské státy představují, by měl sloužit jako model, který by měl být následován.

Stávající situace komplikuje pracovní mobilitu rodičů a vede k tomu, že obrovský potenciál, který skýtá vzdělávací mobilita v mladém věku v oblasti podpory evropského občanství a získávání mezikulturních dovedností, není dostatečně využit.

Jakým způsobem hodlá Komise zajistit, aby členské státy zaručily svobodu pohybu rodinám, které mění místo svého pobytu, včetně jejich dětí ve školním věku, i žákům a studentům, kteří chtějí studovat v rámci studijních pobytů v zahraničí?

Jakým způsobem zamýšlí Komise za tímto účelem využít stávajících opatření, jako je například nová agenda dovedností a doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění