Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 17k
2 Ιουνίου 2017
O-000048/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000048/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Θέμα: Αναγνώριση σχολικών σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό

Χάρη στο καθεστώς διαμονής των οικογενειών τους και στα προγράμματα ανταλλαγής των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να απολαμβάνουν την κινητικότητα στην ΕΕ. Ωστόσο, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των μαθητών και των οικογενειών τους δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένο, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την κινητικότητά τους. Στην πραγματικότητα, οι σπουδαστικές περίοδοι των μαθητών στο εξωτερικό αναγνωρίζονται μόνο: 1) αν χρηματοδοτούνται από το Erasmus+ και 2) σε λίγα κράτη μέλη, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία. Το θετικό παράδειγμα που δίνουν αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο προς υιοθέτηση.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί εμπόδιο στην εργασιακή κινητικότητα των γονέων και έχει ως αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως το τεράστιο δυναμικό της κινητικότητας των μαθητών νεαρής ηλικίας για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τη συμβολή στην απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία για τις οικογένειες που αλλάζουν τόπο διαμονής μαζί με τα παιδιά τους που βρίσκονται σε σχολική ηλικία, καθώς και για τους μαθητές που επιθυμούν να περάσουν μια σπουδαστική περίοδο στο εξωτερικό;

Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει για αυτόν τον σκοπό τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, όπως η νέα ατζέντα δεξιοτήτων και η σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου