Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 16k
2. kesäkuuta 2017
O-000048/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000048/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Aihe: Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustaminen

Koululaiset voivat perheidensä oleskeluoikeuden ja ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen vaihto-ohjelmien ansiosta hyödyntää liikkuvuutta unionissa. Oppilaiden ja heidän perheidensä vapaata liikkuvuutta ei kuitenkaan tunnusteta virallisesti, mikä haittaa oppilaiden liikkuvuutta. Ulkomailla suoritetut opintojaksot tunnustetaan käytännössä 1) jos niitä rahoitetaan Erasmus + -ohjelmasta ja 2) muutamissa jäsenvaltioissa, kansallisesta lainsäädännöstä riippuen. Olisi syytä seurata näin toimivien jäsenvaltioiden antamaa myönteistä esimerkkiä.

Nykyinen tilanne rajoittaa vanhempien liikkuvuutta työntekijöinä ja merkitsee käytännössä sitä, että nuorten liikkuvuuden valtaisaa potentiaalia unionin kansalaisuuden edistämiseen ja kulttuurienvälisten taitojen kehittämiseen ei hyödynnetä täydessä mitassaan.

Miten komissio aikoo varmistaa, että jäsenvaltiot takaavat liikkumisen vapauden sekä kouluikäisten lasten kanssa maasta toiseen muuttaville vanhemmille että oppilaille, jotka haluavat suorittaa opintojakson ulkomailla?

Millä tavoin komissio aikoo hyödyntää käynnissä olevia aloitteita, kuten uutta osaamisohjelmaa ja neuvoston antamaa suositusta epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validoinnista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus