Interpelacje
PDF 197kWORD 16k
2 czerwca 2017
O-000048/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000048/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Przedmiot: Uznawanie okresów nauki szkolnej za granicą

Dzięki statusowi pobytowemu swoich rodzin oraz programom wymiany między szkołami średnimi uczniowie mogą korzystać z mobilności w UE. Nie uznaje się jednak oficjalnie prawa uczniów ani ich rodzin do swobodnego przemieszczania się, co utrudnia mobilność. W rzeczy samej okresy nauki szkolnej uczniów za granicą uznaje się tylko w następujących sytuacjach: 1) jeżeli są one finansowane w ramach programu Erasmus+ oraz 2) w niewielu państwach członkowskich w zależności od przepisów krajowych. Należy wzorować się na pozytywnym przykładzie tych państw członkowskich.

Sytuacja taka utrudnia mobilność rodziców na rynku pracy i oznacza, że w niedostatecznym stopniu wykorzystuje się ogromny potencjał mobilności edukacyjnej w młodym wieku w celu promowania obywatelstwa europejskiego i z korzyścią dla zdobywania umiejętności międzykulturowych.

W jaki sposób Komisja zamierza zadbać o to, aby państwa członkowskie gwarantowały swobodę przemieszczania się rodzinom zmieniającym miejsce pobytu wraz z dziećmi w wieku szkolnym oraz uczniom pragnącym przez pewien okres pobierać naukę za granicą?

W jaki sposób Komisja zamierza wykorzystać w tym celu bieżące inicjatywy, takie jak „Nowy europejski program na rzecz umiejętności”, oraz zalecenie Rady dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna