Parlamentné otázky
PDF 198kWORD 17k
2. júna 2017
O-000048/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000048/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Vec: Uznávanie školských študijných období v zahraničí

Študenti môžu vďaka právu na pobyt, ktoré má ich rodina, a výmenným programom stredných škôl využívať mobilitu v rámci EÚ. Právo žiakov a ich rodín na slobodu pohybu však nie je oficiálne uznané, čo ich mobilitu obmedzuje. V skutočnosti sa študijné obdobia absolvované v zahraničí žiakom uznávajú len vtedy, keď: 1. sú financované v rámci programu Erasmus+ a 2. len v niekoľkých členských štátoch, v závislosti od ich vnútroštátnych právnych predpisov. Pozitívny príklad týchto štátov by sa mal stať vzorom, ktorý by mali ostatné štáty nasledovať.

Táto situácia brzdí pracovnú mobilitu rodičov a v jej dôsledku sa nedostatočne využíva obrovský potenciál, ktorý má vzdelávacia mobilita v ranom veku z hľadiska propagácie európskeho občianstva a získavania medzikultúrnych zručností.

Ako chce Komisia zabezpečiť, aby členské štáty zaručovali slobodu pohybu pre tie rodiny, ktoré chcú zmeniť miesto svojho pobytu spolu so školopovinnými deťmi, a tiež pre tých žiakov, ktorí by chceli absolvovať určitú časť štúdia v zahraničí?

Ako chce Komisia na tento účel využiť prebiehajúce iniciatívy, ako je nový program v oblasti zručností a odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie