Parlamentarna vprašanja
PDF 191kWORD 17k
2. junij 2017
O-000048/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000048/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Zadeva: Priznavanje šolskih obdobij v tujini

Učenci lahko izkoriščajo mobilnost v EU, saj jim to omogočajo rezidentski status njihovih družin in srednješolski programi izmenjave. Pravica do prostega gibanja učencev in njihovih družin pa ni uradno priznana, kar ovira njihovo mobilnost. Pravzaprav se šolska obdobja v tujini priznajo le, 1) če so financirana v okviru programa Erasmus+ in 2) v nekaterih državah članicah, odvisno od nacionalne zakonodaje. Pozitiven zgled teh držav članic bi moral služiti kot model, ki ga velja posnemati.

Te razmere ovirajo delovno mobilnost staršev, kar pomeni, da se velikanski potencial učne mobilnosti v mladih letih za promoviranje evropskega državljanstva in kot pomoč pri pridobivanju medkulturnega znanja in veščin uporablja manj, kot bi se lahko.

Kako namerava Komisija zagotoviti, da bodo države članice zagotavljale svobodo gibanja za družine, ki spremenijo dejansko prebivališče skupaj s svojimi šoloobveznimi otroki, pa tudi za učence, ki si želijo preživeti šolsko obdobje v tujini?

Kako namerava Komisija za ta namen uporabiti sedanje pobude, kot sta novi program znanj in spretnosti in priporočilo Sveta o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo