Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 16k
2 juni 2017
O-000048/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000048/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

 Angående: Erkännande av studieperioder utomlands

Tack vare familjernas uppehållsstatus och utbytesprogram på högstadiet och gymnasiet kan skolelever dra fördel av rörligheten inom EU. Rätten till fri rörlighet för elever och deras familjer är dock inte officiellt erkänd, vilket hindrar deras rörlighet. I själva verket erkänns elevers studieperioder utomlands endast 1) om de finansieras via Erasmus+ och 2) i ett fåtal medlemsstater, beroende på nationell lagstiftning. Det positiva exempel som dessa medlemsstater föregår med bör vara modellen att följa.

Denna situation hindrar föräldrarnas rörlighet på arbetsmarknaden och innebär att den enorma potential som rörlighet i utbildningssyfte i unga år har för att främja unionsmedborgarskap och bidra till inhämtningen av interkulturella färdigheter underutnyttjas.

Hur avser kommissionen att säkerställa att medlemsstaterna garanterar den fria rörligheten för de familjer som byter uppehållsort tillsammans med sina barn i skolålder samt för de elever som vill tillbringa en studieperiod utomlands?

Hur avser kommissionen att utnyttja pågående initiativ, såsom den nya kompetensagendan och rådets rekommendation om valideringen av icke-formellt och informellt lärande, i detta syfte?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande