Menettely : 2017/2725(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000049/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 16k
6. kesäkuuta 2017
O-000049/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000049/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Martina Werner, S&D-ryhmän puolesta
Dario Tamburrano, EFDD-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL-ryhmän puolesta

 Aihe: Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Energiatehokkuusmerkintöjä koskevasta asetuksesta äskettäin käydyissä neuvotteluissa parlamentin neuvotteluryhmä pyrki sisällyttämään asetukseen erityisiä säännöksiä, joilla puututaan tilanteisiin, joissa kuluttajat ostavat energiaan liittyviä tuotteita, joiden todellinen energia- ja ympäristötehokkuus on heikompi, mitä niiden energiamerkinnöissä ilmoitetaan. Parlamentin kannassa otetiin huomioon, että virheellisiä energialuokkaa koskevia merkintöjä ei aina havaita direktiivissä 99/44/EY säädetyn kahden vuoden aikarajan puitteissa ja että kuluttajille aiheutuviin vahinkoihin voi sisältyä myös tuotteen kuluttama ylimääräinen energia. Näistä syistä parlamentti katsoi olevan tarpeen sisällyttää asetukseen säännös, jossa tavarantoimittajien edellytetään maksavan kuluttajille korvauksia tapauksissa, joissa energialuokkaa koskevat merkinnät ovat virheellisiä, ja kehotti harkitsemaan seuraavia korjaavia toimenpiteitä:

– tuotteen vaihtaminen ilmaiseksi vastaavaan tuotteeseen, joka on alkuperäisessä, virheellisesti merkityssä tuotteessa ilmoitetun energialuokan mukainen, sekä

– korvauksen maksaminen tuotteen kuluttamasta ylimääräisestä energiasta ajalta, joka on kulunut sen ostohetkestä. Tämän korvauksen olisi perustuttava merkinnöissä ilmoitetun energialuokan keskimääräisen kulutuksen ja tuotteen todellisen energialuokan väliseen erotukseen.

Jäsenvaltioiden kanssa ei kuitenkaan päästy sopimukseen eikä toimielinten kesken tilapäisesti sovittuun lopulliseen säädöstekstiin sisältynyt näitä seikkoja koskevaa viittausta. Komissio antoi kuitenkin sopimuksen liitteessä seuraavan lausuman:

”Komissio pyrkii jatkuvasti tehostamaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa, ja tästä syystä komission olisi tutkittava, voidaanko harkita kuluttajille maksettavaa korvausta, jos tuote ei ole energiamerkissä ilmoitetun energialuokan mukainen, jotta voidaan korvata taloudellinen tappio, joka kuluttajille mahdollisesti aiheutuu väärin merkityistä tuotteista tai ilmoitettua heikommasta energia- ja ympäristötehokkuudesta.”

Edellä esitettyjen seikkojen valossa kysymme seuraavaa:

– Voiko komissio antaa enemmän tietoa toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa sitoumuksensa täyttämiseksi, ja mahdollisesti niiden aikataulusta?

– Milloin kyseinen tutkimus saadaan päätökseen, ja katsooko komissio, että nykyinen lainsäädäntökehys on riittävä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus