Procedure : 2017/2725(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000049/2017

Ingediende teksten :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Debatten :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 16k
6 juni 2017
O-000049/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000049/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Martina Werner, namens de S&D-Fractie
Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie
Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie
Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie

 Betreft: Compensatie voor verkeerd geëtiketteerde energiegerelateerde producten
 Antwoord plenaire 

Tijdens de recente onderhandelingen over de richtlijn energie-efficiëntie-etikettering heeft het onderhandelingsteam van het Parlement geijverd voor de opneming van specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop door consumenten van energiegerelateerde producten waarvan de werkelijke energie- en milieuprestatie minder is dan aangegeven op het energie-etiket. In het standpunt van het Parlement werd rekening gehouden met het feit dat de onjuiste energieklasse wellicht niet altijd wordt ontdekt binnen de bij Richtlijn 99/44/EG vastgestelde limiet van twee jaar en dat het bij de schade voor de consument ook kan gaan om het teveel aan door het product verbruikte energie. Het Parlement achtte het daarom passend een bepaling in te voegen op grond waarvan leveranciers consumenten moeten compenseren in geval van dergelijke niet-conformiteit en stelde voor de volgende maatregelen in overweging te nemen:

– een product conform maken door het kosteloos te vervangen door een gelijkwaardig product dat overeenstemt met de op het oorspronkelijke, niet-conforme product aangegeven energieklasse, en

– een compensatie bieden voor het extra energieverbruik gedurende de periode die sinds de aankoop is verstreken. Deze compensatie moet gebaseerd zijn op het verschil tussen het gemiddelde verbruik van de op het etiket aangegeven energieklasse en de werkelijke energieklasse van het product.

Het bleek echter niet mogelijk overeenstemming met de lidstaten te bereiken en in de definitieve tekst werd niet verwezen naar de voorlopig tussen de instellingen overeengekomen wetgeving. De Commissie heeft echter wel de volgende verklaring afgelegd, die als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd:

"Gelet op de lopende inspanningen om de naleving van de EU-harmonisatiewetgeving voor producten te versterken, dient de Commissie gezien het financiële nadeel dat consumenten kunnen lijden als gevolg van verkeerde etikettering of een mindere energie- en milieuprestatie dan aangegeven, te onderzoeken of kan worden voorzien in compensatie voor de consument in geval van overtreding van de etiketteringsregels inzake energieklasse."

Kan de Commissie, in het licht van het voorgaande:

– een nadere toelichting geven op de specifieke maatregelen die zij van plan is te nemen, inclusief een tijdschema voor deze maatregelen, teneinde haar toezegging na te komen?

– aangeven wanneer dit onderzoek zal zijn voltooid en of zij van mening is dat het bestaande wettelijk kader toereikend is?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling