Procedura : 2017/2725(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000049/2017

Teksty złożone :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Debaty :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 194kWORD 17k
6 czerwca 2017
O-000049/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000049/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Martina Werner, w imieniu grupy S&D
Dario Tamburrano, w imieniu grupy EFDD
Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, w imieniu grupy GUE/NGL

 Przedmiot: Rekompensaty z tytułu błędnego etykietowania produktów związanych z energią
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Podczas niedawnych negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie etykietowania efektywności energetycznej zespół negocjacyjny Parlamentu starał się o włączenie do niego przepisów szczegółowych dotyczących kwestii konsumentów, którzy nabywają produkty związane z energią, oraz rzeczywistej efektywności energetycznej i środowiskowej, która jest niższa od tej podanej na etykiecie energetycznej. W stanowisku Parlamentu wzięto pod uwagę fakt, że nieprawidłowa klasa efektywności energetycznej nie zawsze może zostać wykryta w ciągu dwuletniego okresu ustanowionego na mocy dyrektywy 99/44/WE oraz że szkody dla konsumenta mogą też obejmować nadwyżki energii zużywanej przez produkt. Z tych względów Parlament uznał, że należy dodać przepis zobowiązujący dostawców do zapewniania konsumentom rekompensat w przypadkach takiego braku zgodności, i zasugerował, że należałoby rozważyć następujące środki zaradcze:

– przywrócenie zgodności produktu w drodze zastąpienia go nieodpłatnie równoważnym produktem, który odpowiada klasie efektywności energetycznej podanej na oryginalnym produkcie niezgodnym z umową, oraz

– zapewnienie rekompensaty za dodatkową energię zużytą w okresie, który upłynął od momentu zakupu. Podstawą tej rekompensaty powinna być różnica między średnim zużyciem klasy efektywności energetycznej podanej na etykiecie a rzeczywistą klasą efektywności energetycznej produktu.

Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia z państwami członkowskimi i w tekście końcowym przepisów tymczasowo uzgodnionych przez instytucje brak jest jakiegokolwiek odniesienia do tej kwestii. Jednak Komisja wydała następujące oświadczenie w tej sprawie, załączone do porozumienia:

„W związku ze swoimi ciągłymi staraniami o wzmocnienie egzekwowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego dotyczącego produktów Komisja – aby uwzględnić kwestię potencjalnych strat finansowych ponoszonych przez konsumentów z powodu błędnego etykietowania produktów lub gorszej charakterystyki energetycznej i ekologicznej niż podana na etykietach – powinna zbadać, czy zasadne byłoby zajęcie się kwestią rekompensat dla konsumentów w przypadku niezgodności z klasą efektywności energetycznej podaną na etykiecie”.

W związku z powyższym:

– Czy Komisja może dokładniej wyjaśnić, jakie konkretnie działania zamierza podjąć, aby wywiązać się ze swojego zobowiązania, w tym podać harmonogram takich działań?

– Kiedy zakończy się to badanie i czy Komisja uważa, że istniejące ramy prawne są wystarczające?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna