Postup : 2017/2725(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000049/2017

Predkladané texty :

O-000049/2017 (B8-0320/2017)

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 17k
6. júna 2017
O-000049/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000049/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Martina Werner, v mene skupiny S&D
Dario Tamburrano, v mene skupiny EFDD
Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE
Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov
 Odpoveď v pléne 

Počas nedávnych rokovaní o predpisoch o označovaní energetickej účinnosti sa rokovací tím Parlamentu snažil zahrnúť osobitné ustanovenia, ktoré by sa zaoberali otázkou spotrebiteľov, ktorí si zakúpia energeticky významný výrobok, ktorého skutočná energetická a environmentálna výkonnosť je horšia než tá, ktorá je označená na energetickom štítku. Parlament zohľadnil vo svojom stanovisku skutočnosť, že nesprávna energetická trieda nesmie byť zistená v lehote kratšej ako dva roky, ustanovenej v smernici 99/44/ES, a že do ujmy spôsobenej spotrebiteľovi by mala byť tiež zahrnutá prebytočná energia, ktorú produkt spotreboval. Z týchto dôvodov Parlament uznal za vhodné zahrnúť ustanovenie, v ktorom sa od dodávateľov požaduje, aby odškodnili spotrebiteľov v prípade za tento nesúlad, a navrhol, že by sa mohli naplánovať tieto nápravné opatrenia:

– uvedenie výrobku do stavu v súlade so zmluvou formou bezplatnej výmeny za výrobok, ktorý zodpovedá energetickej triede zobrazenej na pôvodnom, nevyhovujúcom produkte, a

– poskytnutie odškodnenia za dodatočnú energiu spotrebovanú za obdobie, ktoré uplynulo od zakúpenia. Toto odškodnenie by malo vychádzať z rozdielu medzi priemernou spotrebou energetickej triedy uvedenej na štítku a skutočnou energetickou triedou výrobku.

Nebolo však možné dosiahnuť s členskými štátmi dohodu a v konečnom texte právneho predpisu, na ktorom sa inštitúcie predbežne dohodli, nebol uvedený žiaden príslušný odkaz. Komisia však vydala k tejto otázke toto vyhlásenie, ktoré bolo priložené k dohode:

„Vzhľadom na neustále úsilie zamerané na posilnenie presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov by Komisia mala preskúmať, či možno uplatniť odškodnenie spotrebiteľov v prípade nesúladu, pokiaľ ide o triedu energetickej účinnosti uvedenú na štítku, aby sa im nahradila prípadná finančná ujma z dôvodu nesprávne označených výrobkov alebo nižšej skutočnej energetickej účinnosti či horších environmentálnych parametrov v porovnaní s údajmi uvedenými na štítku.“

S ohľadom na uvedené:

– Mohla by Komisia ďalej rozviesť, aké konkrétne kroky mieni vykonať, spolu s časovým plánom pre tieto opatrenia, aby tento záväzok dodržala?

– Kedy bude toto vyšetrovanie dokončené a nazdáva sa Komisia, že je existujúci právny rámec postačujúci?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie