Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 193kWORD 20k
15 Ιουνίου 2017
O-000056/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000056/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Θέμα: Συρρίκνωση του περιθωρίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών

Μια δραστήρια και ώριμη κοινωνία των πολιτών αποτελεί προαπαιτούμενο μιας υγιούς δημοκρατίας. Πρόκειται για ζωτικό τμήμα του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών. Επιδίωξη της ΕΕ αποτελεί η προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων της. Η σημασία της κοινωνίας των πολιτών καθίσταται σαφής με το ειδικό άρθρο που περιέχεται στις Συνθήκες και κάνει λόγο για τακτικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών. Εξάλλου, η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων και σημαντικά μέσα διατίθενται για την υλοποίηση της στήριξης αυτής.

Εντός των ορίων της ίδιας της ΕΕ ωστόσο, το περιθώριο δράσης της κοινωνίας των πολιτών βαίνει συρρικνούμενο καθώς οι κυβερνήσεις δυσχεραίνουν την λειτουργία των ΜΚΟ μέσα στις χώρες τους, ιδίως δε όταν οι ΜΚΟ τηρούν επικριτική στάση έναντι των κυβερνήσεων. Ενέργειες όπως οι δημοσιονομικές περικοπές, η εχθρική νομοθεσία στις χρηματοδοτούμενες από το εξωτερικό ΜΚΟ και οι περιορισμοί της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης έχουν συντελέσει σε τούτη τη συρρίκνωση του περιθωρίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και εν γένει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία των δομών λήψης αποφάσεων της ΕΕ, είναι πολύ σημαντικό να συμμορφώνονται απολύτως με τα πρότυπα της ΕΕ ως προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και της ΕΕ στο σύνολό της.

Η ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης, η ελευθερία του συνέρχεσθα και του συνεταιρίζεσθαι, όπως έχουν κατοχυρωθεί με τις διατάξεις Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελούν υπό πίεση σε ορισμένα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Αντιλαμβάνεται άραγε η Επιτροπή τη συρρίκνωση του περιθωρίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη της ΕΕ;

2. Συμφωνεί ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ στο σύνολό τους;

3. Συμφωνεί ότι η συνέπεια και η συνεκτικότητα εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών στο πεδίο αυτό αποτελούν καίριες προϋποθέσεις για την αξιοπιστία της Ένωσης;

4. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για να διορθώσει την εν λόγω κατάσταση; Προτίθεται να αυξήσει την απευθείας χρηματοδοτική στήριξη των ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ευρώπη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου