Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 17k
26. června 2017
O-000059/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000059/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Předmět: Navracení tureckých státních příslušníků řeckými orgány

Dne 6. června 2017 vydala Mezinárodní federací pro lidská práva (FIDH) prohlášení, v němž odsoudila navracení tureckých státních příslušníků řeckými orgány. Podle informací, které získala federace FIDH, předala řecká policie dne 2. června 2017 v oblasti Evros skupinu tureckých státních příslušníků, kteří chtěli požádat v Řecku o mezinárodní ochranu a uniknout před pronásledováním v Turecku, ozbrojené jednotce maskovaných mužů za účelem navrácení těchto osob do Turecka.

Hlavním prvkem azylového a uprchlického statusu je ochrana před navrácením do země, v níž má dotčená osoba důvody obávat se pronásledování. Tato ochrana je formálně potvrzena v zásadě nenavracení, která je definována v čl. 33 odst. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (tzv. Ženevské úmluvě) následovně: „Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.“ Tato otázka je rovněž součástí směrnice 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany. Řecko je smluvní stranou Ženevské úmluvy a je vázáno výše uvedenou směrnicí.

Vyvstává tedy několik otázek:

– Hodlá Komise požádat v této záležitost požádat řecké orgány o informace?

– Pokud se prokáží pravdivost výše uvedených informací, jaké kroky hodlá Komise podniknout?

– Může Komise zaručit plné dodržování zásady nenavracení, jak je definována v Ženevské úmluvě?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění